Chương trình đào tạo cử nhân

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh tế Quốc tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Thứ sáu - 10/01/2020 04:45
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế ban hành kèm theo Quyết định 1566/QĐ-ĐHTM ngày 25/12/2019.
Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. 
, . : 60