Bài báo Khoa học

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Thứ sáu - 01/09/2017 04:12
Các giảng viên có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC từ 2017 được hỗ trợ theo điều 49 trong Quy chế Tài chính nội bộ của Trường làm đơn đề nghị hỗ trợ và nộp minh chứng Bản cứng và bản mềm nộp về phòng Quản lý Khoa học (khoahoc@tmu.edu.vn)
Đơn đề nghị hỗ trợ công bố quốc tế : Mẫu đơn tải tại đây.
, . : 60