Văn bản quản lý cấp trường
Văn bản mới

06-NQ-HDT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM

Lượt xem:625 | lượt tải:537

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:4632 | lượt tải:2609

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:1583 | lượt tải:2093

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:2068 | lượt tải:1123

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1656 | lượt tải:7728
Tìm kiếm văn bản
, . : 60