Văn bản quản lý
Thông tư 04 về biên soạn giáo trình

Thông tư 04 về biên soạn giáo trình

  •   07/06/2017 06:36:37 AM
  •   Đã xem: 506

Thông tư 04 về biên soạn giáo trình

Quy định biên soạn, sử dụng giáo trình ĐH Thương Mại

Quy định biên soạn, sử dụng giáo trình ĐH Thương Mại

  •   07/06/2017 06:35:32 AM
  •   Đã xem: 439

Quy định biên soạn, sử dụng giáo trình ĐH Thương Mại

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

  •   07/06/2017 06:32:05 AM
  •   Đã xem: 538

Quyết định về việc bổ sung Điều 10a của Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình ban hành theo Quyết định số 754/2012/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

, . : 60