Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   06/03/2019 08:00:53 PM
  •   Đã xem: 277

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   22/02/2019 01:50:50 AM
  •   Đã xem: 276

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   25/01/2019 03:02:53 AM
  •   Đã xem: 411

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   22/01/2019 03:49:13 AM
  •   Đã xem: 325

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

, . : 60