Chương trình Đào tạo
Logo DHTM 3

Quyết định về việc điều chỉnh các học phần thuộc bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

  •   23/08/2019 12:39:32 AM
  •   Đã xem: 472

Thực hiện công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục &Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, Nhà trường đã ban hành Quyết định 943/QĐ-ĐHTM ngày 22/8/2019 về việc điều chỉnh các học phần thuộc bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

  •   14/06/2019 05:05:49 AM
  •   Đã xem: 429

Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy.

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

  •   26/04/2019 04:04:10 AM
  •   Đã xem: 480

Nhà trường đã có Thông báo số 326/TB-ĐHTM ngày 26/4/2019 về kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy.

, . : 60