Chương trình Đào tạo
Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 05:00:28 AM
  •   Đã xem: 222

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:58:11 AM
  •   Đã xem: 243

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Thương mại điện tử theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:56:17 AM
  •   Đã xem: 252

CĐR và CTĐT Quản trị Thương mại điện tử theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị hệ thống thông tin theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:54:45 AM
  •   Đã xem: 214

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị hệ thống thông tin theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

, . : 60