Chương trình Đào tạo
Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

  •   14/06/2019 05:05:49 AM
  •   Đã xem: 316

Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy.

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

  •   26/04/2019 04:04:10 AM
  •   Đã xem: 342

Nhà trường đã có Thông báo số 326/TB-ĐHTM ngày 26/4/2019 về kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy.

Logo DHTM 3

Quyết định phân công các HP trong CTDT ngành Kiểm toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

  •   22/03/2019 12:22:34 AM
  •   Đã xem: 235

Quyết định 299/QĐ-ĐHTM ngày 18/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc phân công các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60